-instants i certeses-

   Deu ser la certesa una necessitat humana,
   perquè no hi ha res invariable, 
   encara que només sigui pel pas dels instants...